พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ หรือ พระคเณศ
แหล่งรวมเรื่องราวที่สำคัญ ของ องค์เทพแห่งความสำเร็จ

พระพิฆเนศ

พระคเณศ (สันสกฤต: गणेश ทมิฬ: பிள்ளையார் อังกฤษ: Ganesha) ชาวไทยนิยมเรียกว่า พระพิฆเนศ (विघ्नेश) พระนามอื่นที่พบ เช่น พระพิฆเณศวร พระพิฆเณศวร์ หรือ คณปติ เป็นเทวดาในศาสนาฮินดูที่ได้รับการเคารพบูชาอย่างแพร่หลายที่สุดพระองค์หนึ่ง พบรูปแพร่หลายทั้งในประเทศอินเดีย, เนปาล, ศรีลังกา, ฟิจิ, ไทย, บาหลี, บังคลาเทศ นิกายในศาสนาฮินดูทุกนิกายล้วนเคารพบูชาพระคเณศ ไม่ได้จำกัดเฉพาะในคาณปัตยะเท่านั้น และการบูชาพระคเณศยังพบในพุทธและไชนะอีกด้วย

ด้วยความเชื่อว่าพระองค์มีสติปัญญาที่เป็นเลิศ สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ทั้งปวง อีกทั้งได้รับคำกล่าวว่าทรงเป็นองค์เทพแห่งศิลปวิทยาทุกแขนง ผู้ที่นับถือจึงมักสักการะบูชาพระพิฆเนศและขอพรในเรื่องเกี่ยวกับความสำเร็จในหน้าที่การงานไปจนถึงเรื่องเงินทองโชคลาภ หวยเลขเด็ด จึงได้รวบรวมเอาความเชื่อเกี่ยวกับพระพิฆเนศ ตั้งแต่ ประวัติพระพิฆเนศ ตำนานการเกิดพระพิฆเนศ พระพิฆเนศ 32 ปาง พระพิฆเนศ 108 พระนาม การบูชาพระพิฆเนศถูกวิธี การจัดเตรียมของไหว้ คาถาบูชาองค์พระพิฆเนศ รวมถึง สถานที่บูชาพระพิฆเนศ มาฝากกัน 

ประวัติพระพิฆเนศ

ประวัติพระพิฆเนศ

พระพิฆเนศถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง เป็นหัวหน้านำคณะข้ามความขัดข้อง (ผู้เป็นใหญ่เหนือความขัดข้อง) คนไทยเราที่นับถือศาสนาพราหมณ์และคนส่วนใหญ่ ถือว่าองค์พระพิฆเนศวรเป็นที่เคารพสักการะในฐานะองค์บรมครูแห่งศิลปะวิทยาการ 18 ประการโดยยอมรับในองค์พระพิฆเนศวรให้เป็นเทพแห่งศิลปะทั้งมวล

พระพิฆเนศวรเป็นโอรสของพระอิศวรและพระอุมาเทวี มีรูปกาย เป็นมนุษย์ มีเศียรเป็นข้าง ทุกคนเคารพนับถือท่านในฐานะที่ท่านเป็นวิฆเนศ” นั่นคือ เจ้า (อิศ) แห่งอุปสรรค (วิฆณ) เพราะเจ้าแห่งอุปสรรคที่สามารถปลดปล่อยอุปสรรคได้ และอีกความหมายถึงท่านเป็นเทพเจ้าแห่ง “ความสำเร็จในทุกศาสตร์สรรพสิ่งหรือเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นใหม่ทั้งปวง”

อ่านประวัติความเป็นมาของพระพิฆเนศเรื่องเต็ม คลิกที่นี่

ตำนานการเกิดพระพิฆเนศ

ตำนานการเกิดของพระพิฆเนศ “เทพแห่งความสำเร็จ”

อ่านตำนานการเกิดของพระพิฆเนศเรื่องเต็มตำนาน 1-6 คลิกที่นี่

พระพิฆเนศ

บูชาพระพิฆเนศถูกวิธี ชีวิตมีแต่รุ่งกับรวย

การบูชาเทพเจ้านั้นมีมาเนิ่นนานและเทพเจ้านั้นมีอยู่ทั่วทุกมุมโลก ทุก ๆ  ดินแดนต่างมีความเชื่อในเทพเจ้าและเทวดาของตนเอง การบูชาเทพเจ้าจึงเกิดขึ้นมาเพื่อจุดมุ่งหมายต่างหวังให้เกิดความสุขความสงบร่มเย็น ความสำเร็จที่เหล่ามนุษย์ปรารถนาและหวังเป็นที่พึ่งทางใจ แม้แต่ผู้ที่เชื่อถือในหลักวิทยาศาสตร์หรือหลักเหตุผลต่างก็ไม่ได้ปฏิเสธการกราบไหว้เทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพนับถืออย่างน้อยก็เสริมพลังใจให้เกิดขึ้นในการดำรงชีวิตประจำวัน

อ่านเรื่องเต็มบูชาพระพิฆเนศให้ถูกวิธี ชีวิตมีแต่รุ่งกับรวย คลิกที่นี่

สถานที่พระพิฆเนศ

สถานที่บูชาพระพิฆเนศ

27 สถานที่บูชาพระพิฆเนศที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศไทย

พระพิฆเนศ หรือ พระคเณศ เป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยนับถือบูชากันมาช้านาน เพราะท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จ เป็นตัวแทนของความดีในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะทั้งปัญญา ความสำเร็จลุล่วง ความเจริญรุ่งเรือง ความแคล้วคลาด ปลอดภัยจากสิ่งไม่ดี และความเป็นใหญ่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง และด้วยรูปลักษณ์ที่ดูเปี่ยมด้วยเมตตานั้น จึงทำให้ทุกคนนับถือบูชากันเป็นจำนวนมาก ใครที่อยากจะสักการะบูชาพระพิฆเนศสามารถหา สถานที่ไหว้พระพิฆเนศ ได้ ณ ที่นี้ หวยเลขเด็ด ขอแนะนำ สถานที่บูชาพระพิฆเนศที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศไทย มาฝากทุกคนกันแล้ว ใครสะดวกที่ไหนปักหมุดไปที่นั่นได้เลย ตามไปดูกันว่าเราไปมูที่ไหนกันบ้าง

อ่านเรื่องเต็มเข้าดูสถานที่่บูชาพระพิศเนศที่มีชื่อเสียงทั่งประเทศไทย คลิกที่นี่

พระพิฆเนศ 108 พระนาม

พระพิฆเนศ 108 พระนาม

108 พระนามของพระพิฆเนศ การสวดบูชาสรรเสริมเทพแห่งความสำเร็จ

พระพิฆเนศก็มีพระนามที่ศาสนิกชนเรียกขานและยกย่องเพื่อเป็นเกียรติอยู่ถึง 108 พระนาม แต่ละพระนามล้วนมีความหมายที่ดี แสดงถึงอานุภาพและความยิ่งใหญ่ขององค์พระพิฆเณศวร ซึ่งแต่ละพระนามก็จะสื่อความหมายถึงคุณสมบัติ ความดี หรือความพิเศษขององค์เทพนั้น ๆ

พระนามทั้ง 108 นั้นจะมีบทสวดมนต์กำกับอยู่ ท่านผู้ศรัทธาสามารถสวดบูชา โดยเรียงตั้งแต่พระนามแรก ไปจนพระนามสุดท้าย เพื่อยกย่องพระพิฆเนศตามโอกาสจะอำนวย เพื่อเป็นการสรรเสริญ ขอพร และขอความเมตตาจากองค์ท่าน

อ่านเรื่องเต็มพระพิฆเนศ 108 พระนาม คลิกที่นี่

พระพิฆเนศ32ปาง

พิฆเนศ 32 ปาง

ว่าด้วยพระพิฆเนศ 32 ปาง ที่ทุกคนนับถือบูชา

ลักษณะปางของพระพิฆเนศนั้นเชื่อกันว่ามีอยู่มากมายและเชื่อกันว่ามีพระนามอีกมากถึง 108 พระนาม แต่ในแง่ของเทวะประติมากรรมนั้นมีอยู่เพียง 89 ปางเท่านั้น ที่นิยมบูชากันในประเทศไทย แต่ไม่ว่าจะเป็นปางใดก็ถือว่าดีด้วยกัน ทั้งสิ้นโดยปางที่ได้ชื่อว่ามีพลังสูงสุดก็คือ “ปัญจมุข” หรือ 5 เศียร หากได้บูชาแล้วก็จะสำเร็จทุกสิ่งครอบคลุมทั้งหมด

อ่านเรื่องเต็มพระพิฆเนศ 32 ปาง ที่ทุกคนนิยมบูชานับถือ คลิกที่นี่

เว็บไซต์ หวยเลขเด็ด ได้นำข้อมูลเรื่องราวประวัติของพระพิฆเนศมาให้ทุกคนได้อ่าน จะเป็นประโยชน์รวมถึงเรื่องราวที่สนุกสนานต่าง ๆ ที่อ่านง่ายจะทำให้คุณผู้อ่านเข้าใจเรื่องเทพเจ้าว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดและไม่ได้บูชายากดังที่หลายคนเข้าใจ

อ้างอิงโดย : หนังสือ เล่าขานตำนานเทพ บูชาถูกวิธี ชีวิตนี้มีแต่รุ่งกับรวย (จิตตวชิระ) , สยามคเณศ ดอทคอม

ดูดวงรายเดือน 12 ราศี ประจำเดือน ตุลาคม ดวงคุณเป็นอย่างไร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *